Aktuality:

Pozvánka na výroční členskou schůzi Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ

 

Představenstvo Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ, IČO: 00114618, se sídlem č.p. 2, 391 18 Choustník (dále také jen „družstvo“ nebo „Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ“) Vás zve na členskou schůzi družstva, která se koná v pátek 27.5.2022 od 16 hodin v Družstevním domě v Choustníku v hlavním sále, adresa budovy Choustník č.p. 2, a kterou tímto představenstvo Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ svolává.

Jedná se o řádnou členskou schůzi, a aby byla členská schůze usnášeníschopná, musí být přítomna (a to případně i na základě zastoupení dle plné moci) většina všech členů majících většinu všech hlasů. Pokud se schůze nemůžete či nechcete osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit na základě plné moci. Tiskopis plné moci je přílohou pozvánky.

Program členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti představenstva družstva v roce 2021
  4. Zpráva předsedy kontrolní komise o činnosti za rok 2021
  5. Seznámení s výsledky hospodaření družstva za rok 2021
  6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021
  7. Volba 3 členů představenstva družstva namísto členů představenstva, kteří byli kooptování (tj. kteří byli jmenováni náhradními členy představenstva do doby této členské schůze)
  8. Diskuse
  9. Závěr

Podklady pro členskou schůzi budou k dispozici na adrese Choustník č.p. 2, ve 2. patře, v kanceláři předsedy představenstva družstva pana Ing. Martina Křivánka počínaje dnem 20.05.2022. každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hodin. Představenstvo družstva taktéž zpřístupňuje před členskou schůzí účetní závěrku družstva, která je k dispozici na adrese Choustník č.p. 2, ve 2. patře, v kanceláři předsedy představenstva družstva pana Ing. Martina Křivánka počínaje dnem 10.05.2022 každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hodin.

Předem děkujeme za Vaši účast.

 

Svozová doprava: Krtov 15:00 hod., Chrbonín 15:10 hod., Psárov 15:00 hod., Tříklasovice 15:05 hod., Chotěmice 14:30 hod., Zaluží 14:35 hod., Katov 14:40 hod., Budislav 14:45 hod., Hlavňov 14:50 hod., Předboř 14:55 hod.

 

S pozdravem

Představenstvo Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ, zastoupeno předsedou představenstva družstva Ing. Martinem Křivánkem a místopředsedou představenstva Františkem Čermákem